Home»With Heart » About

About

 
 

หัวใจของเรา

 

ที่ Gloria Jean’s Coffees™ เราเสาะหาสิ่งดีๆต่อสังคมทั่วโลกด้วยหัวใจ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งองค์กร Heart™ โดยบริษัท Gloria Jean’s Coffees™ ในปี 2009 ด้วยความมุ่งมั่นของเราที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้คนให้ดียิ่งขึ้น 


ตามชื่อที่ปรากฏ Heart™ เสาะหาและสร้างสรรค์พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงชีวิตชุมชมทั้งท้องที่และทั่วโลก เราเป็นพันธมิตรกับร้านกาแฟท้องถิ่นเพื่อมอบสิ่งที่ชุมชมนั้นต้องการ เพื่อพัฒนาเด็กเล็กไปจนถึงครอบครัวของพวกเขา ให้เติบใหญ่แข็งแรง มีสุขภาพชีวิตที่ดี

ด้วยการให้ความสำคัญกับแหล่งการผลิดกาแฟภูมิภาค ให้แรงสนับสนุนโครงการและองค์กรที่จะมีผลต่อชุมชนในระยะยาวเพื่อจะแก้ไขปัญหายากจนในชุมชนนั้น


ซึ่ง Heart™ ได้ช่วยให้บริษัท Gloria Jean’s Coffees™ ได้ให้ความหมายต่อความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนที่ซึ่งป็นแหล่งผลิตกาแฟของเรา มันเป็นการมุ่งเน้นการช่วยเหลือมนุษย์ธรรมส่งต่อด้วยหัวใจซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ร้านของเราปฏิบัติสืบต่อกันมา 

 

Changing Lives One Sip at a Time.

 

เกี่ยวกับเรา

เป็นเจ้าของร้าน

สนับสนุน